Zpráva o historii Sboru dobrovolných hasičů v Oboře k příležitosti 120. výročí založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Oboře byl založen před 120 lety, tedy roku 1894. Vlastním podnětem k založení zdejšího sboru byl požár, který vypukl v čísle 24 u pana Telína dne 14. července a při kterém se ukázalo, jak nedostatečné bylo tehdejší zařízení na ochranu majetku pro případ živelných pohrom.

Citace z kroniky sboru:
„Tedy nejen okolnost vyžadující praktickou potřebu a vzájemnou lásku a pomoc bližnímu a skutečnost, že již tehdy myšlenka tato šířila se mohutnou silou po vlastech českých. Uskutečněna byvši r. 1864 sborem velvarským a vnikla do srdcí nejširších vrstev občanstva i v těch nejzazších vesničkách. Vedla k poznání, že dobrovolné hasičstvo nemůže býti podceňováno, ale musí býti ze všech sil v zájmu každého podporováno. Když pak žádoucí podpory a zákonitého podkladu dostalo se dobrovolnému hasičstvu zemským zákonem ze dne 25. května 1876, bylo již 350 sborů hotovo k boji se všemi živly přírodními a proti zločinecké ruce žhářově. K sborům těmto v dotyčném roce 1894 dne 28. října přidružilo se hasičstvo oborské ustavující schůzí, na níž za předsednictví pana Kožíška jednomyslně zvoleni, aby řídili osudy sboru v dobách dobrých i zlých ti, jichž jména tuto zaznamenána jsou na paměť všem budoucím pracovníkům na dědičné roli hasičské.“

Byli to pánové:
Václav Novotný – místní farář, Josef Patejdl, Antoním Urban, František Kubík, Antonín Telín, Antonín Kondel, Jakub Hák, Martin Kašík, František Urban, Jan Motys, Jan Pešek a Čeněk Telín.

„Činného členstva té doby bylo 12 mužů. Pochopení u těchto zakladatelů sboru rostlo měrou netušenou a korunováno přihláškami nových členů, jež činěny hned po volbě. Rovněž oběť, kterou členstvo přineslo zakoupením vlastních stejnokrojů, dokazuje nezištnou lásku k věci hasičské a nenáročnou obětavost pro sbor. Když pak přikvapila zima se svými dlouhými večery a svatý mír rozložil se nad zasněženými chatami, tu jednou, dvakrát, třikrát v témdni scházeli se dobrovolníci hasičtí v útulné spolkové světnici, aby zde pracovali na svém vlastním vzdělání. Byli si vědomi, že český hasič musí stále ku předu, že musí na svém štítě nésti vždy jen pokrok a osvětu. V březnu na to usneseno postaviti leziště, pro něž vyhlédnuto místo v nedalekém lese Na můstkách u v dubnu, sotva sněhy roztály a leziště dohotoveno, konány časté vycházky k praktickému provádění cvičení se žebříky i se strojem, s nímž, jak ze zprávy velitelovy vysvítá, vyjeto a čeleno pěti požárům.“

Po krátkém úryvku z kroniky sboru si dovolím připomenout důležité události v celé historii SDH Obora.

V roce 1914 do klidného vývoje hasičské organizace zasáhl osudný den 26. červenec – den mobilizace. Třináct našich členů odešlo mezi jinými proti své vůli, proti svému přesvědčení do zbraně. Život ve sboru během I. světové války jako by nadobro uhasnul. Avšak po válce nastala nová doba práce v našich sborech. Bylo třeba se starat o doplňování členstva nejen přibíráním členstva staršího, ale zakládáním ženských a jinošských družstev.

Rok 1935 byl velkým mezníkem v historii našeho sboru, neboť byla zakoupena od firmy Smejkal motorová stříkačka za 26.500 Kčs. Náš sbor dal hotově při koupi stříkačky 3.500 Kčs a proti hodnotu ruční stříkačku z roku 1911 za 5000 Kčs. Další dluhové zatížení 12.000 Kčs si vzal sbor z místní kampeličky na svá bedra. Cituji doslovný zápis z protokolní knihy při slavnostním předání: „Motorová stříkačka bude nám rok 1935 po dlouhá léta připomínati, nežli se tento dluh umoří. Vynasnažíme se bratři tím, že dáme ruce k dílu, abychom tento dluh co nejdříve zaplatili, abychom nemuseli obecní hospodářství v Oboře nějak zatěžovati.“

V roce 1937 byl postaven první sušárenský žebřík u hasičského skladiště.

Rok 1939 začal v našem sboru tím, že byly vydány nové stanovy, likvidována župa a její jmění se rozdělilo na sbory. Vzhledem k protektorátu se činnost sboru jen udržovala. Během druhé světové války se zvláště velká činnost neprojevovala, neboť nařízení stíhalo nařízení, tak se nic nedělalo, aby se nic nezkazilo. Mezi členy byly pořádány sbírky pro Národní pomoc.

V roce 1943 pan Josef Tříska předal osobní automobil k dispozici hasičům.

Sbor v roce 1951 udělal velký kus práce pro protipožární ochranu v hořejší části obce, kdy za přispění občanů dobudoval jímku na vodu u požární zbrojnice. Dále byla namontována na požární zbrojnici siréna, kterou sbor zakoupil za 8.300 Kčs.

V roce 1953 byla provedena druhá měnová reforma, která snížila pokladní hotovost sboru. Do 30. května jsme měli 63.576,70 Kč a po měně finanční hotovost činila 5.545,94 Kč. Sbor v tomto roce čítal 70 členů, z toho 5 žen.

V roce 1954 za spolupráci požárníků s občany byl vyčištěn rybník. Družstvo se zúčastnilo celostátní soutěže. V tomto roce obdržel náš sbor požárnické auto značky Praga, otevřený vůz, rok výroby 1927 se štítkem sboru Kralovice, za který jsme byli velmi vděčni, i když vůz téže série i rok výroby byl v té době uložen v technickém muzeu v Praze jako unikát.

Dne 10. června 1956 obdržel náš sbor novou motorovou stříkačku 16 za dřívější stříkačku od firmy Smejkal.

V roce 1957 si dal náš sbor závazek na odpracování 200 hodin na akci Z, a to kanalizaci. Náš starý automobil již nestačil jako schopný dopravní prostředek pro svou poruchovost a členové se zajímali o nový vůz. Byla tedy opatřena Tatra 805 převodem z národního podniku na MNV v Oboře.

V roce 1958 byla místní jednota, která v tomto roce slavila 65. výročí založení požárního sboru v Oboře, za svoji dlouholetou činnost odměněna Čestným uznáním KV ČJPO. Během tohoto roku bylo provedeno proškolení 15 požárníků k získání odznaku Vzorný požárník III. stupně. Další zdařilou akcí bylo ustavení požárního družstva žáků, kteří již v tomto prvním roce činnosti získali na okresní soutěži první místo.

V roce 1960 bylo započato s výstavbou nové požární zbrojnice, která byla dokončena a předána do užívání v roce 1963. V tomto roce se začalo společně s TJ Sokol s budování sportovního hřiště při požární zbrojnici.

V roce 1974 bylo vybudováno koupaliště, které bude sloužit současně jako požární nádrž pro zásah na kravín.

V roce 1975 se mladí požárníci zapojili do hry Plamen.

V roce 1977 se rozvíjí spolupráce s požárními sbory Mrtník a Nekmíř v rámci zajišťování a konání Memoriálu pánů Bulína, Paška a Vodáka.

V roce 1978 bylo našemu sboru přiděleno požárnické vozidlo AVIA s požárním strojem PS 12. Vozidlo TATRA 805 bylo předáno sboru v Kaceřově. Poprvé byl pořádán branný závod mladých požárníků, dnes známý jako Únorák.

V roce 1979 byla prověřena akceschopnost sboru likvidací poměrně rozsáhlého požáru místního kravína. Za úspěšný zásah byla zástupci JZD předána odměna 1500 Kč a zakoupeny 4 ks hadic B, které byly při požáru poškozeny. Pro potřeby mladých požárníků bylo zakoupeno vozidlo GAZ. Dne 9. března se konala ve starém sále u Hanzlíčků poslední taneční zábava. Druhý den ráno se započalo s bouráním sálu.

V roce 1982 bylo poprvé v historii oborských hasičů založeno družstvo žen. Velitelkou byla zvolena Eva Šafaříková.

V roce 1984 slavil náš sbor 90. výročí svého založení. Na slavnostní schůzi byla předána naší organizaci medaile Za zásluhy. U příležitosti oslav byla opravena stará hasičská zbrojnice a natřena vrata nové požární zbrojnice. Ve vzájemné spolupráci byla na hřišti vybudována udírna a na parketu byl vybudován přístřešek pro hudbu.

V roce 1985 byl našim mladým požárníkům udělen titul Pionýrská skupina mladých požárníků.

V roce 1987 byla požární stříkačka PS 12 dána do opravy do Tábora, kde byla skoro celý rok. Jako náhradní byla zapůjčena PS 8 z Dobříče.

V roce 1994 se konalo výročí 100 let od založení hasičského sboru v Oboře. Tato akce byla spojena se sjezdem rodáků a přátel Obory.

V květnu roku 1997 se naši MH umístili v okresním kole hry Plamen na 3. místě. Následující rok skončili na 2. místě.

V roce 1999 oslavil náš sbor 105. výročí svého založení. Oslavy byly spojeny s místní poutí. Dne 6. července v odpoledních hodinách postihla naši obci a široké okolí přírodní katastrofa v podobě silné vichřice s krupobitím. Bouře napáchala velké materiální škody na některých nemovitostech a porostu. Bylo nutno také evakuovat děti z tábora na Obořici. Při odklízení a likvidaci škod se ukázala vysoká schopnost našich hasičů čelit takovýmto přírodním nástrahám.

V srpnu 2002 postihly naši zemi katastrofální povodně. Velká voda se nevyhnula ani Plzni. Nejvíce postižená byla čtvrť Roudná. Naši členové se dobrovolně zúčastnili odčerpávání vody a likvidaci škod, které velká voda v Plzni napáchala. Na podzim byla zakoupena ještě jedna stříkačka PS 12, která měla sloužit pouze ke sportovním účelům.

V roce 2004 se konaly oslavy 110 let od založení hasičského sboru v Oboře. Bylo pozváno několik spřátelených sborů z okolí. Večer se pak uskutečnila slavnostní schůze, na které byli někteří zasloužilí členové vyznamenáni.

Rok 2005 byl pro naši obec velmi významným. Uplynulo totiž přesně 830 let od první zmínky o obci Obora. Při této příležitosti byl předsedou sněmovny předán obci obecní znak a prapor. V tomto roce byl vybudován trativod z okapů staré hasičské zbrojnice do požární nádrže Jordán. Dne 23. září vypukl v čísle popisném 125 u pana Winkelhöfera požár truhlářské dílny a garáže. Naši hasiči byli na místě velmi rychle a při příjezdu profesionálních hasičů z HZS Plasy měli požár pod kontrolou.

V roce 2006 byla vyměněna vrata u nové hasičské zbrojnice za rolovací. Dále byly provedeny opravy fasády a vnitřních omítek. Dále byla zakoupena motorová pila, která se stala součástí vybavení výjezdového vozidla.

V roce 2007 zasahovala JPO našeho sboru při dvou požárech. V červenci se jednalo o požár lesního porostu v katastru města Kaznějova. Jednotka zřídila čerpací stanoviště pro cisterny HZS Plasy a SDH Kaznějov. Někteří členové pomáhali ostatním jednotkám přímo v místě požáru. V srpnu se jednalo o požár v bytě pana Hájka, č.p. 160. Jednotka byla na místě velmi záhy od vyhlášení poplachu a požár zlikvidovala.

V roce 2008 byl pan Josef Müller vyznamenán medailí Za zásluhy o výchovu mládeže. V červenci byla odeslána soutěžní stříkačka k celkové rekonstrukci za účelem zvýšení výkonu. Inovace by se neobešla bez přispění našeho velkého sponzora a Obecního úřadu v Oboře. Upravená stříkačka se vrátila v měsíci srpnu.

V březnu 2009 bylo zakoupeno z prostředků obecního úřadu přenosné plovoucí čerpadlo, které bylo zařazeno do techniky určené pro výjezd zásahové jednotky. V tomto roce náš sbor oslavil 115. výročí svého založení. K této příležitosti jsme uspořádali hasičskou soutěž s netradičními disciplínami a požárním útokem. Nechyběla ani ukázka činnosti mladých hasičů. V průběhu oslav byl položen věnec k pomníku padlých v 1. světové válce. Dále bylo předáno Čestné uznání Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever za vykonanou práci některým našim členům. V tomto roce reprezentovalo náš sbor družstvo dorostenců na krajském kole požárního sportu v Domažlicích a obsadilo druhé místo. Mladí hasiči v kategorii starších se v Poháru OORM umístili na 3. místě. V září vyjela naše jednotka k likvidaci požáru travního porostu u silnice směrem na Dobříč. V měsíci říjnu byly po dohodě s obecním úřadem započaty práce na stavbě nové soutěžní dráhy v prostoru bývalé skládky. Práce pokračovaly až do slavnostního otevření v květnu 2012.

V únoru 2010 byla obnovena dlouholetá tradice masopustního průvodu obcí. V tomto roce družstvo dorostenců zvítězilo na krajském kole v požárním sportu a vybojovalo si postup na Mistrovství České republiky do Litomyšle, kde obsadilo druhé místo. Mladí hasiči se v Poháru

OORM v kategorii starších umístili na 2. místě. V měsíci říjnu byla odbornou firmou započata oprava největšího vodního zdroje v katastru obce u bývalé skládky. Tato rekonstrukce byla z hlediska požární ochrany naší obce a blízkého okolí nezbytně nutná vzhledem k havarijnímu stavu této vodní nádrže.

V roce 2011 převzal náš sbor z rukou starostky okresního sdružení paní Aleny Foldové Medaili za příkladnou práci. Naši dorostenci se zúčastnili přípravného kempu v Karlových Varech, kde byl náš člen Pavel Hyneš nominován do širšího výběru národního družstva pro Mistrovství světa v Petrohradě. Do užšího výběru se však neprobojoval. V dubnu se v Poustkách u Žihle uskutečnilo taktické cvičení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem. Naše jednotka požární ochrany prováděla týlové zabezpečení zasahujících hasičů. Potom byla vyslána k likvidaci případného rozsáhlého lesního požáru. O velikonočních prázdninách začala přestavba vnitřních prostor hasičské zbrojnice, která skončila až v srpnu. Byla zde vybudována kulturní místnost pro zasedání výkonného výboru, provádění odborné přípravy a jiné aktivity. Pro tuto místnost se vžil název HAKL (Hasičský Klub). Ve spolupráci s obecním úřadem byl proveden ochranný nátěr požární nádrže koupaliště. Naši dorostenci zvítězili na krajském kole požárního sportu v Sokolově a postoupili na Mistrovství České republiky v Ostravě, kde vybojovali stříbrnou medaili. V tomto roce členové našeho sboru ve spolupráci s obecním úřadem opravili a zabezpečili všechna okna v sále kulturního domu, která byla v havarijním stavu. V listopadu převzali mladí hasiči Pohár Okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever v mladší kategorii za vítězství v seriálu deseti soutěží, které po celý rok probíhaly v našem okresu. Přivezli také pohár za nejrychlejší požární útok. Obecní úřad zakoupil elektrocentrálu pro zlepšení materiálového zabezpečení naší výjezdové jednotky.

V roce 2012 proběhly další stavební úpravy v hasičské zbrojnici, a to montáž oken a položení dlažby. Vše bylo provedeno za přispění obecního úřadu a sponzorů. V květnu bylo slavnostně otevřeno hasičské sportoviště v prostoru bývalé skládky. Dorostenci opět zvítězili na krajské soutěži a postoupili na Mistrovství České republiky do Sokolova, kde skončili bronzoví. Díky obecnímu úřadu byly z Obory vypraveny dva autobusy fanoušků, kteří se postarali o neobyčejnou atmosféru. Našemu členovi panu Josefu Müllerovi bylo uděleno Čestné uznání Ústředního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V září se konal 40. ročník cyklistického závodu Tour de Obora. Zakladateli závodu panu Františku Růžkovi st. byl předán dres SDH Obora s jeho jmenovkou. V listopadu si mladí hasiči kategorie starších převzali pohár za 3. místo v seriálu soutěží O Pohár Okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever.

Dne 23. března 2013 byl po velkém jednání a rozhodování zakoupen do výjezdové techniky cisternový vůz CAS Škoda od města Sobotka, a to hlavně za přispění OÚ Obora a sponzorských darů. Tímto nákupem uvedené techniky byl dořešen problém s dopravou vody na místo případného požáru v katastru naší obce nebo blízkém okolí. Dne 20. července v Oboře proběhly pivní slavnosti, kde bylo možno ochutnat 8 druhů pivních speciálů. Akce byla velmi podařená a budeme se snažit ji uspořádat znovu. Dne 24. srpna jsme pořádali soutěž v požárním útoku O Pohár SDH Obora, kterého se zúčastnilo 6 družstev mužů a 4 družstva žen.

Členové našeho sboru dále pokračují v práci na údržbě a rozvoji hasičského sportoviště v areálu bývalé skládky, kde se snažíme připravit kvalitní tréninkový prostor pro družstva všech věkových kategorií.

Naši mladí hasiči se pod dozorem vedoucích a instruktorů pravidelně schází a trénují každé pondělí a pátek. Již dlouhá léta se zúčastňují seriálu soutěží POORM a hry Plamen. Každoročně je pro ně pořádán branný závod Únorák a připravován tábor na Obořici.

Družstva mužů a žen se zúčastňují soutěží Západočeské hasičské ligy a dalších soutěží v okolí. Členové družstev za pomoci mechaniků sboru udržují v dobrém stavu sportovní stříkačku a další soutěžní vybavení.

Náš sbor a okrsek zastupují v orgánech okresního sdružení paní Kateřina Müllerová v odborné radě mládeže, pan Luboš Urbánek v radě velitelů a výkonném výboru a pan Jiří Blecha ml. v odborné radě civilní obrany.

Členové JPO se zúčastňují pravidelné cyklické odborné přípravy a pečlivě se starají o výjezdovou techniku. Členové našeho sboru každoročně čistí největší vodní nádrž v našem katastru – tzv. koupaliště a pečují o obě hasičské zbrojnice.

Sbor dobrovolných hasičů se rovněž stará o kulturní život v obci. Pořádání Hasičského bálu, Velikonoční, Pouťové, dvou letních zábav a Silvestrovské zábavy se stalo již pravidlem.

Samozřejmě, že by naše činnost nebyla možná bez přispění OÚ Obora a sponzorů a všech, kteří nás podporují. Tímto jim velice děkujeme.