Historie a současnost SDH v Oboře k 110. výročí založení

Historie hasičů se v Oboře začíná psát rokem 1894. Vlastním podnětem k založení zdejšího sboru byl požár, který vypukl v domu č. 24 u pana Jana Telína 14. července o půl dvanácté v noci a při němž se ukázalo jak nedostatečné bylo tehdejší zařízení na ochranu majetku a občanstva pro případ požáru nebo živelných pohrom. Ustavující schůze se uskutečnila

28. října 1894 kdy byl zvolen dvanáctičlenný výbor v čele s předsedou panem farářem Václavem Novotným. Sbor měl 12 činných členů mužů. V dalších letech se sbor rozrůstal o další členy a i jmění v pokladně sboru se rok od roku zvyšovalo.

12. července 1914 byla korunována práce sboru dobrovolných hasičů v Oboře místním okrskovým cvičením, kterého se zúčastnily všechny sbory sdružené v Plaské župě. Mezníkem jednoty se stal rok 1935. V tomto roce byla zakoupena od firmy Smekal motorová stříkačka. Po osvobození se sbor aktivuje na valné hromadě, která proběhla 1.7.1945, v tomto roce i v následujících letech se podstatně zvýšila kulturní činnost.

V roce 1950 u příležitosti 56. výročí založení sboru byl přijat návrh na vybudování vodní nádrže z bývalého Jordánu a zakoupení sirény. Obě tyto akce byly v následujícím roce provedeny. V roce 1956 obdržel sbor novou motorovou stříkačku PS"16" s celým příslušenstvím. V roce 1957 získal sbor automobil Tatra 805, který sboru sloužil plných 20 let až do roku 1978. V roce 1959 měl sbor 108 členů z toho 6 žen a dále pak 15 členů dorostu a žactva. V letech 1959 - 1965 navázal sbor spolupráci s TJ Sokol Obora a domluvil se na společném konání všech akcí a výcviku mládeže. Dále pak rozvíjí činnost se sousedními sbory dobrovolných hasičů v okrsku Dobříč a byla také započata stavba nové požární zbrojnice. V roce 1961 došlo k mimořádné události požáru stodoly pana Jindry, při likvidaci požáru vypomáhalo 5 okolních sborů. V roce 1963 byla dokončena výstavba nové zbrojnice.

Velkou událostí pro celou obec byl 13. červenec 1969. U příležitosti 75. výročí založení místního požárního sboru byl ve spolupráci s Místním Národním Výborem uskutečněn sjezd rodáků z Obory. Stejnou odezvu měla i akce 10. srpna 1975, kdy proběhly oslavy 80. let trvání požárního sboru a byly spojeny s oslavami 800. let obce Obory a druhým sjezdem rodáků obce.

V roce 1973 se družstvo mužů zúčastňuje okrskového cvičení a družstvo žáků se zapojuje do soutěží. V obci je provedeno námětové cvičení a oprava střechy požární zbrojnice. Rok 1975 je ve znamení dobré práce mladých požárníků, kteří se pod vedením pana Loukoty a Krofty přihlásili do dětské soutěže PLAMEN a vedli si v ní velmi dobře. V roce 1976 byla u příležitosti otevření koupaliště uskutečněna okrsková soutěž a od roku 1977 je pravidelnou akcí členů sboru čištění tohoto koupaliště.

Poměrně rušný byl rok 1978. Hned počátkem roku dostává sbor nové vozidlo Avia s kompletním vybavením a novým motorovým čerpadlem PPS 12 v celkové hodnotě 250 000Kč. Vozidlo Tatra 805 a staré motorové čerpadlo PPS 12 bylo předáno sboru dobrovolných hasičů v Kaceřově.

Akceschopnost členů sboru prověřil požár kravína, který vypukl v noci ze 4. na 5. července 1979. Včasným a účinným zásahem především oborských hasičů byly uchráněny velké materiálové hodnoty. V roce 1981 se uskutečňuje již 3. ročník braného závodu Oborskou Doubravou, který pořadatelsky zajišťují členové sboru a mladí hasiči. Rok 1984 je zaměřen na oslavy 90. výročí založení sboru. Stav členů v tomto roce je 121 z toho 16 žen. Při příležitosti oslav byly uděleny osmi členům čestná uznání Ústředního výboru SPO, sedmi členům čestná uznání Krajského výboru a 21 medailí za věrnost.

V roce 1987 bylo dáno do opravy čerpadlo PPS 12 a jako náhradní bylo zapůjčeno PPS 8 z Dobříče. Tradičního branného závodu se zúčastnilo 60 dětí. Do výzbroje byly zakoupeny hadice za 5 000Kč. Velmi dobrých výsledků vykazovala 3 dětská družstva mladých hasičů ve hře PLAMEN. Ze společenských akcí, které sbor uspořádal můžeme jmenovat zájezd na Chodsko, pouťová zábava, 6 zábav pro mladé a 2 odpoledne s dechovkou. Stav členů sboru byl 129 z toho 24 žen.

V letech 1988 - 1994 uspořádal sbor tyto akce: oprava sušáku na hadice, renovace fasády staré hasičské zbrojnice, nabarvení betonového tělesa koupaliště a ze společenských akcí: zájezdy na Moravu do Ratíškovic, pořádání tradičního bálu, pouťové a posvícenské zábavy.

Rok 1994 se nesl v slavnostním duchu jelikož byl rokem oslav 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Oboře, které byly spojeny se sjezdem rodáků a přátel Obory.

V dalších letech se výrazně začíná omlazovat složení výkonného výboru sboru dobrovolných hasičů v Oboře. Kulturní a společenská činnost začíná opět být na vysoké úrovni a hasiči jsou jedinou složkou, která v obci pořádá taneční zábavy, jak pro mladé tak i seniory. I ve složení zásahové jednotky, která je připravena kdykoliv k výjezdu, dochází k omlazení. Její připravenost a odbornou způsobilost prověřily výjezdy k zásahům při povodních v roce 2002, kdy zásahová jednotka byla povolána na pomoc městu Plzni. V roce 2002 začíná pracovat a zúčastňovat se soutěží družstvo žen. Je zakoupeno nové čerpadlo určené pouze k požárnímu sportu, nové uniformy a další výzbroj a výstroj důležitá k činnosti družstev mužů, žen a dětí.

Díky velmi kvalitní spolupráci s Obecním úřadem v Oboře je opravena fasáda nové zbrojnice, střecha staré zbrojnice, generální oprava karosérie zásahového vozidla Avia a další potřebné věci, které by se bez přispění Obecního úřadu nedaly pořídit a provést. Členové sboru se pravidelně zúčastňují všech brigád, akcí a oprav na technice. Přes stáří techniky se sboru daří udržet ji provozu schopnou a připravenou k zásahu, zde patří velký dík panu Radku Urbánkovi, který se o ni pečlivě stará. Naše družstva mužů a žen se zúčastňují soutěží v rámci okrsku, tak i všech dalších soutěží na které jsou zvány okolními sbory a vykazují v nich dobré výsledky. Vynikajících výsledků dosahují družstva dětí ve hře PLAMEN i v ostatních soutěžích. Jejich výcvik a výchova má v našem sboru dlouholetou tradici.

Dnes má hasičský sbor 130 členů z toho 21 dětí. Sbor je v současné době řízen 14 členným výkonným výborem v jehož čele stojí starosta sboru pan František Růžek ml., místostarosta pan Martin Kohout, velitel pan Krofta Jiří ml., jednatel pan Petr Loukota, hospodář pan František Růžek st., referent mládeže pan Josef Müller, okrskový velitel a zástupce v radě velitelů okresu pan Luboš Urbánek, preventista pan Stanislav Winkelhofer a dále pan Václav Henžlík, pan Josef Blecha, pan Jiří Veselý, pan Ladislav Šimandl a pan Václav Kříž.

Vážení přátelé, za 110 let dobrovolných hasičů v Oboře bylo vykonáno mnoho poctivé práce. Víme, že jsem Vás dnes seznámili jen s částí díla, které bylo vykonáno našimi předchůdci i dnešními členy ve prospěch sboru, obce i celé společnosti. Za uplynulých 110 let si oborští hasiči zajistili první a čestné místo v 830 leté historii Obory. Dovolte nám abychom závěrem vyjádřili přesvědčení, že dnešní hasiči udělají vše pro to, aby další generace mohly hodnotit naši práci nejméně tak kladně jako my dnes hodnotíme výsledky práce našich předků.